Elállási és felmondási tájékoztató 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

Elállási, felmondási jog illeti meg a fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján, távollévők között és az üzlethelyiségen kívül kötött fogyasztói szerződés esetében. A orientalshop.hu webáruházban történő vásárlásra a fentiekben hivatkozott jogszabály alkalmazható, amennyiben a vásárló a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) alapján fogyasztónak minősül (fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy), így jogi személyek nem élhetnek indoklás nélküli az elállási joggal. A szerződéskötésre vonatkozó feltételeket és szabályokat az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.

A fogyasztók számára a megvásárolt termékek visszaküldésének, az adásvételtől történő elállási jog gyakorlásához segítséget nyújtunk az oldal alján található felülettel: (i) egy űrlap kitöltésével könnyen eljuttathatja hozzánk igényét, illetve (ii) nyilatkozati mintákat biztosítunk ahhoz, hogy e-mailben (info@orientalshop.hu), vagy papír alapon postai úton juttassa el hozzánk nyilatkozatát.

Elállási, Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a orientalshop.hu webáruházban történt adásvételi szerződéstől. Az elállási jog a szerződés megkötésének napjától megilleti Önt, így azt a szerződés megkötésének napjától a termék átvétele közti időszakban is gyakorolhatja.

Az elállási/felmondási határidő:

a) egy termék adásvételére irányuló szerződés esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi.

b) több termék esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi.

c) több tételből vagy darabból álló termék esetében: attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

ATTERI Kft 3100 Salgótarján, Camping út 8.

info@orientalshop.hu

Ön internetes oldalunkon is az oldal alján található részben kitöltheti az elállási/felmondási nyilatkozat-mintát vagy benyújthatja az elállási/felmondási szándékát egyértelműen kifejező egyéb nyilatkozatát. Ha Ön emellett dönt, az elállás/felmondás megérkezését tartós adathordozón (például elektronikus levélben) haladéktalanul visszaigazoljuk Önnek.

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás, felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli, azaz bankkártyás vagy banki átutalásos fizetés esetén az Ön által megadott bankszámlára utaljuk vissza a visszatérítés összegét. Az Ön által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bankszámlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az ATTERI Kft-t felelősség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel vagy portósan visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be, illetve tekintettel egyes termékek törékenységére, a termék visszaküldése során bekövetkezett értékcsökkenés is az Ön felelőssége. A visszaküldéshez javasoljuk az általunk használt csomagolóanyag újra felhasználását. A szállítás során keletkezett sérülésekkel, töréssel, a csomag elvesztésével kapcsolatban Ön jár el az Ön által választott szállítmányozóval szemben.

Az elállási jog értelmezése több elemű termékek esetén

Több elemű termékek (készletek) esetében az elállási jog csak a teljes készletre vonatkozik. Amennyiben a több elemű termékek egyes elemei (pl. kiegészítők) külön-külön is megvásárolhatók a orientalshop.hu webáruházban, úgy az elállási jog minden egyes, külön árral rendelkező részre értelmezendő. Ebben az esetben ha csak a több elemű termék egy részének megvásárlásától kíván elállni, és a fennmaradó rész külön árazva is megtalálható a webáruházban, akkor lehetőség van a készlet részbeni visszaküldésére, azonban ilyenkor a maradó rész árának meghatározása az önálló termékáron, a készletre vonatkozó kedvezmények nélküli áron vásárolható meg. Ha az egyes részekre nincs külön feltüntetett ár, akkor az elállási jog csak a teljes készletre értelmezhető.

Csomagolás

A termékeket esetenként kettős csomagolásban szállítjuk, azaz egy külső szállítási csomagolás és egy belső díszdoboz. A díszdoboz minden esetben sérülésmentesen nyitható, és a termék részét képezi. Természetesen a külső csomagolás az esetleges szállítási sérülésektől óvja a terméket és a könnyebb kezelhetőséget biztosítja, így ezt nem tekintjük a termék részének, ennek visszaküldése nem szükséges.

Elállási nyilatkozat
Termék neve, cikkszáma, mennyiség (ha a teljes rendeléstől kíván elállni, akkor ezt a mezőt nem kell kitöltenie)
Nyiltakozat *
Üzenetét sikeresen elküldte. Köszönjük!
Üzenetét nem sikerült elküldeni. Kérjük próbálja meg később, vagy keresse ügyfélszolgálatunkat: info@orientalshop.hu vagy +36 30 427-2791

Címzett: ATTERI Kft.

(cím: 3100 Salgótarján, Camping út 8, e-mail: info@orientalshop.hu)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

……………………………………………………………………………………………………………………………

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja: ……………………………………………

A fogyasztó(k) neve: …………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) címe: …………………………………………………………………………………

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a vételárat banki átutalással fizessük vissza):
……………………………………………………………………………………………………………………………

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

…………………………………………………………………………………

Kelt:

Letölthető (pdf) nyilatkozat minta